Nama 313 Ahli Badar

Izuan
ahli badar

Ini ialah nama 313 ahli Badar yang berjuang bersama Rasulullah SAW semasa Perang Badar.

 1. Nabi Muhammad ﷺ
 2. Abu Bakar as-Siddiq
 3. Umar bin al-Khattab
 4. Uthman bin Affan
 5. Ali bin Abu Talib
 6. Talhah bin ‘Ubaidillah
 7. Bilal bin Rabah
 8. Hamzah bin Abdul Muttalib
 9. Abdullah bin Jahsyi
 10. Al-Zubair bin al-Awwam
 11. Mus’ab bin Umair bin Hashim
 12. Abdur Rahman bin ‘Auf
 13. Abdullah bin Mas’ud
 14. Sa’ad bin Abi Waqqas
 15. Abu Kabshah al-Farisi
 16. Anasah al-Habsyi
 17. Zaid bin Harithah al-Kalbi
 18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi
 19. Abu Marthad al-Ghanawi
 20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttalib
 21. ‘Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttalib
 22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttalib
 23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttalib
 24. Abu Huzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah
 25. Subaih (hamba Abi ‘Asi bin Umayyah)
 26. Salim (hamba Abu Huzaifah)
 27. Sinan bin Muhsin
 28. ‘Ukasyah bin Muhsin
 29. Sinan bin Abi Sinan
 30. Abu Sinan bin Muhsin
 31. Syuja’ bin Wahab
 32. ‘Utbah bin Wahab
 33. Yazid bin Ruqais
 34. Muhriz bin Nadhlah
 35. Rabi’ah bin Aksam
 36. Thaqfu bin Amir
 37. Malik bin Amir
 38. Mudlij bin Amir
 39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-Ta’i
 40. ‘Utbah bin Ghazwan
 41. Khabbab (hamba ‘Utbah bin Ghazwan)
 42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi
 43. Sa’ad al-Kalbi (hamba Hathib)
 44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah
 45. Umair bin Abi Waqqas
 46. Al-Miqdad bin ‘Amru
 47. Mas’ud bin Rabi’ah
 48. Zus Syimalain Amru bin Amru
 49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi
 50. Amir bin Fuhairah
 51. Suhaib bin Sinan
 52. Abu Salamah bin Abdul Asad
 53. Syammas bin Uthman
 54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam
 55. Ammar bin Yasir
 56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i
 57. Zaid bin al-Khattab
 58. Amru bin Suraqah
 59. Abdullah bin Suraqah
 60. Sa’id bin Zaid bin Amru
 61. Mihja bin ‘Akk (hamba Umar bin al-Khattab)
 62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi
 63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli
 64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli
 65. Amir bin Rabi’ah
 66. Amir bin al-Bukair
 67. Aqil bin al-Bukair
 68. Khalid bin al-Bukair
 69. Iyas bin al-Bukair
 70. Uthman bin Maz’un
 71. Qudamah bin Maz’un
 72. Abdullah bin Maz’un
 73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un
 74. Ma’mar bin al-Harith
 75. Khunais bin Huzafah
 76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm
 77. Abdullah bin Makhramah
 78. Abdullah bin Suhail bin Amru
 79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah
 80. Hatib bin Amru
 81. Umair bin Auf
 82. Sa’ad bin Khaulah
 83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah
 84. Amru bin al-Harith
 85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah
 86. Safwan bin Wahab
 87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah
 88. Sa’ad bin Muaz
 89. Amru bin Muaz
 90. Al-Harith bin Aus
 91. Al-Harith bin Anas
 92. Sa’ad bin Zaid bin Malik
 93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi
 94. ‘Ubbad bin Waqsyi
 95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi
 96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz
 97. Al-Harith bin Khazamah bin ‘Adi
 98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj
 99. Salamah bin Aslam bin Harisy
 100. Abul Haitham bin al-Tayyihan
 101. ‘Ubaid bin Tayyihan
 102. Abdullah bin Sahl
 103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid
 104. Ubaid bin Aus
 105. Nasr bin al-Harith bin ‘Abd
 106. Mu’attib bin ‘Ubaid
 107. Abdullah bin Tariq al-Ba’lawi
 108. Mas’ud bin Sa’ad
 109. Abu Absi Jabr bin Amru
 110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi
 111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah
 112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail
 113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid
 114. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar
 115. Sahl bin Hunaif bin Wahib
 116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir
 117. Mubasyir bin Abdul Munzir
 118. Rifa’ah bin Abdul Munzir
 119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man
 120. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy
 121. Rafi’ bin Anjadah
 122. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid
 123. Tha’labah bin Hatib
 124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah
 125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi
 126. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi
 127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi
 128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi
 129. Asim bin Adi al-Ba’lawi
 130. Jubr bin ‘Atik
 131. Malik bin Numailah al-Muzani
 132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi
 133. Abdullah bin Jubair
 134. Asim bin Qais bin Thabit
 135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man
 136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man
 137. Salim bin Amir bin Thabit
 138. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah
 139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man
 140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah
 141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tha’labah
 142. Sa’ad bin Khaithamah
 143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah
 144. Tamim (hamba Sa’ad bin Khaithamah)
 145. Al-Harith bin Arfajah
 146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair
 147. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru
 148. Abdullah bin Rawahah
 149. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah
 150. Basyir bin Sa’ad bin Tha’labah
 151. Sima’ bin Sa’ad bin Tha’labah
 152. Subai bin Qais bin ‘Isyah
 153. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah
 154. Abdullah bin Abbas
 155. Yazid bin al-Harith bin Qais
 156. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah
 157. Abdullah bin Zaid bin Tha’labah
 158. Huraith bin Zaid bin Tha’labah
 159. Sufyan bin Bisyr bin Amru
 160. Tamim bin Ya’ar bin Qais
 161. Abdullah bin Umair
 162. Zaid bin al-Marini bin Qais
 163. Abdullah bin ‘Urfutah
 164. Abdullah bin Rabi’ bin Qais
 165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai
 166. Aus bin Khauli bin Abdullah
 167. Zaid bin Wadi’ah bin Amru
 168. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah
 169. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid
 170. Amir bin Salamah
 171. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad
 172. Amir bin al-Bukair
 173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah
 174. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan
 175. ‘Ubadah bin al-Somit
 176. Aus bin al-Somit
 177. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah
 178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus
 179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah
 180. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam
 181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam
 182. Amru bin Iyas
 183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru
 184. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy
 185. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah
 186. Abdullah bin Tha’labah bin Khazamah
 187. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid
 188. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah
 189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais
 190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah
 191. Malik bin Mas’ud bin al-Badan
 192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus
 193. Ka’ab bin Humar al-Juhani
 194. Dhamrah bin Amru
 195. Ziyad bin Amru
 196. Basbas bin Amru
 197. Abdullah bin Amir al-Ba’lawi
 198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru
 199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh
 200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh
 201. Tamim (hamba Khirasy bin al-Shimmah)
 202. Abdullah bin Amru bin Haram
 203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh
 204. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh
 205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh
 206. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid
 207. Hubaib bin Aswad
 208. Thabit bin al-Jiz’i
 209. Umair bin al-Harith bin Labdah
 210. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur
 211. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’
 212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’
 213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais
 214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr
 215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr
 216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i
 217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i
 218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr
 219. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr
 220. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah
 221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid
 222. Sawad bin Razni bin Zaid
 223. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram
 224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram
 225. Abdullah bin Abdi Manaf
 226. Jabir bin Abdullah bin Riab
 227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man
 228. An-Nu’man bin Yasar
 229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir
 230. Qutbah bin Amir bin Hadidah
 231. Sulaim bin Amru bin Hadidah
 232. Antarah (hamba Qutbah bin Amir)
 233. Abbas bin Amir bin Adi
 234. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad
 235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais
 236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah
 237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus
 238. Qais bin Mihshan bin Khalid
 239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid
 240. Jubair bin Iyas bin Khalid
 241. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman
 242. ‘Uqbah bin Uthman bin Khaladah
 243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid
 244. As’ad bin Yazid bin al-Fakih
 245. Al-Fakih bin Bisyr
 246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah
 247. Muaz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah
 248. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah
 249. Mas’ud bin Qais bin Khaladah
 250. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan
 251. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan
 252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan
 253. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah
 254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan
 255. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid
 256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir
 257. Khalifah bin Adi bin Amru
 258. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan
 259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari
 260. Thabit bin Khalid bin al-Nu’man
 261. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid
 262. Suraqah bin Ka’ab bin Abdul Uzza
 263. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru
 264. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani
 265. Mas’ud bin Aus bin Zaid
 266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid
 267. Rafi’ bin al-Harith bin Sawad bin Zaid
 268. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah
 269. Mu’awwaz bin al-Harith bin Rifa’ah
 270. Muaz bin al-Harith bin Rifa’ah
 271. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah
 272. Abdullah bin Qais bin Khalid
 273. Wadi’ah bin Amru al-Juhani
 274. Ishmah al-Asyja’i
 275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi
 276. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man
 277. Tha’labah bin Amru bin Mihshan
 278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru
 279. Ubai bin Ka’ab bin Qais
 280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais
 281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram
 282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit
 283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl
 284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit
 285. Harithah bin Suraqah bin al-Harith
 286. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin Adi
 287. Salit bin Qais bin Amru bin ‘Atik
 288. Abu Salit bin Usairah bin Amru
 289. Thabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik
 290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid
 291. Muhriz bin Amir bin Malik
 292. Sawad bin Ghaziyyah
 293. Abu Zaid Qais bin Sakan
 294. Abul A’war bin al-Harith bin Zalim
 295. Sulaim bin Milhan
 296. Haram bin Milhan
 297. Qais bin Abi Sha’sha’ah
 298. Abdullah bin Ka’ab bin Amru
 299. ‘Ishmah al-Asadi
 300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik
 301. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah
 302. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah
 303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud
 304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru
 305. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah
 306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud
 307. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal
 308. Ka’ab bin Zaid bin Qais
 309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi
 310. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan
 311. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah
 312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj
 313. Awleh bin Syuqrat (pembantu Nabi Muhammad ﷺ)

رضوان الله عليهم أجمعين

Wallahua’lam

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat Komen Sebelum Ini